Kool

Vastuvõtu tingimused ja kord


Saaremaa Toetava Hariduse Keskusesse võetakse õppima koolikohustuslikus eas olevaid õpilasi, kelle puhul:

* on kooliväline nõustamismeeskond andnud soovituse eritoe või tõhustatud toe rakendamiseks, st, õpilane vajab puudespetsiifilist õppekorraldust, kohandatud õpikeskkonda, erimetoodika rakendamist, kohandatud õppematerjale ja abivahendeid ning õppes osalemiseks regulaarseid tugispetsialistide teenuseid;

* elukoha järgses haridusasutuses rakendatud erinevad keskkonna- ja õppekorralduslikud tugimeetmed, sh Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse spetsialistide soovitatud meetmed, ei ole andnud õppe- ja kasvatustegevuses soovitud tulemusi ning kes ei kahjusta teiste Saaremaa Toetava Hariduse Keskuses õppivate õpilaste heaolu. Käesolevat nõuet ei kohaldata toimetuleku- ja hooldusõppe puhul.

* Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse juhtumikorraldaja juhitud erinevate osapoolte meeskonnatöö soovitus on õppima asuda Saaremaa Toetava Hariduse Keskusesse.

Kool lähtub õpilaste vastuvõtmisel kaasava hariduse põhimõtetest, mille järgi õpib haridusliku erivajadusega õpilane reeglina elukohajärgses koolis ning õppe kohandusi sh elukohajärgsest koolist erinevas õppekohas õppimist võimaldatakse vaid nii kaua, kui see on vajalik.

STHK vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Kooli vastuvõtmisel esitab lapsevanem/eestkostja/hooldaja avalduse, millele on lisatud:
1) nõustamiskomisjoni otsus;
2) isikut tõendava dokumendi koopia;
3) väljavõte õpilasraamatust;
4) klassitunnistus;
5) iseloomustus või individuaalse arengu jälgimise kaart;
6) tervisekaart;
7) õpilaspileti pilt

 

Riikliku ja lihtsustatud õppekava järgi õppivad õpilased, samuti need toimetuleku õppekava järgi õppivad õpilased, kes vajavad õpilaskodu, õpivad Kallemäel.

 

Toimetuleku- ja hooldusõppekava järgi õppivad õpilased, kes õpilaskodu teenust ei vaja, õpivad Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse Kuressaare õppehoones.

Saaremaa Toetava Hariduse Keskusesse võetakse õppima koolikohustuslikus eas olevaid õpilasi, kelle puhul:

* on kooliväline nõustamismeeskond andnud soovituse eritoe või tõhustatud toe rakendamiseks, st, õpilane vajab puudespetsiifilist õppekorraldust, kohandatud õpikeskkonda, erimetoodika rakendamist, kohandatud õppematerjale ja abivahendeid ning õppes osalemiseks regulaarseid tugispetsialistide teenuseid;

* elukoha järgses haridusasutuses rakendatud erinevad keskkonna- ja õppekorralduslikud tugimeetmed, sh Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse spetsialistide soovitatud meetmed, ei ole andnud õppe- ja kasvatustegevuses soovitud tulemusi ning kes ei kahjusta teiste Saaremaa Toetava Hariduse Keskuses õppivate õpilaste heaolu. Käesolevat nõuet ei kohaldata toimetuleku- ja hooldusõppe puhul.

* Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse juhtumikorraldaja juhitud erinevate osapoolte meeskonnatöö soovitus on õppima asuda Saaremaa Toetava Hariduse Keskusesse.

Kool lähtub õpilaste vastuvõtmisel kaasava hariduse põhimõtetest, mille järgi õpib haridusliku erivajadusega õpilane reeglina elukohajärgses koolis ning õppe kohandusi sh elukohajärgsest koolist erinevas õppekohas õppimist võimaldatakse vaid nii kaua, kui see on vajalik.

STHK vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Kooli vastuvõtmisel esitab lapsevanem/eestkostja/hooldaja avalduse, millele on lisatud:
1) nõustamiskomisjoni otsus;
2) isikut tõendava dokumendi koopia;
3) väljavõte õpilasraamatust;
4) klassitunnistus;
5) iseloomustus või individuaalse arengu jälgimise kaart;
6) tervisekaart;
7) õpilaspileti pilt

 

Riikliku ja lihtsustatud õppekava järgi õppivad õpilased, samuti need toimetuleku õppekava järgi õppivad õpilased, kes vajavad õpilaskodu, õpivad Kallemäel.

 

Toimetuleku- ja hooldusõppekava järgi õppivad õpilased, kes õpilaskodu teenust ei vaja, õpivad Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse Kuressaare õppehoones.