Meist

Missioon, visioon, põhiväärtused


Missioon

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus loob koostöös valla teiste haridusasutustega tuge vajavatele lastele võimalused võimetekohaseks arenguks, hariduse omandamiseks ning toetab last ja tema peret läbi erinevate tugisüsteemide  toetamaks nende võimalikult edukat integreerumist ühiskonda.

Visioon

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus  on innovaatiline, edasiviivatele haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna uuendustele avatud pidevas arengus olev oskusteabekeskus, kus pakutakse lastele, nende peredele ja lastega töötavatele spetsilistidele vajaduspõhiseid teenuseid tagamaks erineva toevajadusega lastele parimad võimalused nii hariduse omandamiseks kui isiksuse mitmekülgseks arenguks.

 

Põhiväärtused

1. Lapsekesksus – kõige tähtsam on laps ja tema turvalisus ning meie tegevus lähtub tema heaolust. Teeme pidevat koostööd lapse pere ja teiste temale oluliste lähedastega, suhtume neisse lugupidavalt ja oleme neile toeks.

2. Väärikus – oleme usaldusväärsed ja vastutame oma sõnade, valikute ning käitumise eest. Suhtleme inimestega avatult, sõbralikult ja viisakalt.

3. Ettevõtlikkus ja positiivsus – seame endale tööalaseid eesmärke ja tegutseme nende elluviimise nimel. Oleme sihikindlad ja tegeleme pideva enesearendamisega. Planeerime oma aega. Oleme valmis igakülgseks koostööks. Tööalaseid probleeme lahendame loovalt ja targalt. Osaleme ühisüritustel, oleme aktiivsed keskuse arendustegevuses ja julgeme võtta vastutust. Oleme heatujulised, motiveeritud ja edumeelsed.

4. Hoolivus – hoolime iseendast ja inimestest enda ümber. Meie jaoks on olulised head suhted inimeste vahel. Oleme abivalmid, valmis kuulama ja mõistma. Oma igapäeva tegevustes lähtume säästva arengu seisukohtadest (hoiame ja kaitseme keskkonda/loodust; kasutame efektiivselt erinevaid ressursse nt aeg, raha jne).

5. Praktilisus – igapäeva tegevustes seame esikohale praktilisuse. Omi mõtteid ja ideid väljendame lühidalt ja selgelt. Laste juhendamisel peame oluliseks lõimimise põhimõtet ning õpetatava seostamist elu praktiliste vajaduste ja reaalsete olukordadega.

6. Koostöö - oleme koostöövalmid, mõistvad ja paindlikud, arvestame erinevate osapoolte huvidega. Teame, et töötame kõik ühise eesmärgi nimel omades erinevaid ülesandeid.

Missioon

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus loob koostöös valla teiste haridusasutustega tuge vajavatele lastele võimalused võimetekohaseks arenguks, hariduse omandamiseks ning toetab last ja tema peret läbi erinevate tugisüsteemide  toetamaks nende võimalikult edukat integreerumist ühiskonda.

Visioon

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus  on innovaatiline, edasiviivatele haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna uuendustele avatud pidevas arengus olev oskusteabekeskus, kus pakutakse lastele, nende peredele ja lastega töötavatele spetsilistidele vajaduspõhiseid teenuseid tagamaks erineva toevajadusega lastele parimad võimalused nii hariduse omandamiseks kui isiksuse mitmekülgseks arenguks.

 

Põhiväärtused

1. Lapsekesksus – kõige tähtsam on laps ja tema turvalisus ning meie tegevus lähtub tema heaolust. Teeme pidevat koostööd lapse pere ja teiste temale oluliste lähedastega, suhtume neisse lugupidavalt ja oleme neile toeks.

2. Väärikus – oleme usaldusväärsed ja vastutame oma sõnade, valikute ning käitumise eest. Suhtleme inimestega avatult, sõbralikult ja viisakalt.

3. Ettevõtlikkus ja positiivsus – seame endale tööalaseid eesmärke ja tegutseme nende elluviimise nimel. Oleme sihikindlad ja tegeleme pideva enesearendamisega. Planeerime oma aega. Oleme valmis igakülgseks koostööks. Tööalaseid probleeme lahendame loovalt ja targalt. Osaleme ühisüritustel, oleme aktiivsed keskuse arendustegevuses ja julgeme võtta vastutust. Oleme heatujulised, motiveeritud ja edumeelsed.

4. Hoolivus – hoolime iseendast ja inimestest enda ümber. Meie jaoks on olulised head suhted inimeste vahel. Oleme abivalmid, valmis kuulama ja mõistma. Oma igapäeva tegevustes lähtume säästva arengu seisukohtadest (hoiame ja kaitseme keskkonda/loodust; kasutame efektiivselt erinevaid ressursse nt aeg, raha jne).

5. Praktilisus – igapäeva tegevustes seame esikohale praktilisuse. Omi mõtteid ja ideid väljendame lühidalt ja selgelt. Laste juhendamisel peame oluliseks lõimimise põhimõtet ning õpetatava seostamist elu praktiliste vajaduste ja reaalsete olukordadega.

6. Koostöö - oleme koostöövalmid, mõistvad ja paindlikud, arvestame erinevate osapoolte huvidega. Teame, et töötame kõik ühise eesmärgi nimel omades erinevaid ülesandeid.