Meist

Eetikakoodeks


Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse personali eetikakoodeks kehtib kõigile kooli töötajatele ning lähtub järgmistest dokumentidest:

Õpetajate kutse-eetika

Eesti õpetajaeetika koodeks 

Eesti logopeedide eetikakoodeksist 

Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks 

ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon

Lapse õiguste konventsioonist

Eesti Vabariigi põhiseadusest

jt. kehtivatest seadustest ja õigusaktidest.

 

Lisaks nimetatud dokumentides kirjutatule:

1. Peame silmas Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse  visiooni, missiooni, väärtusi ja Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse põhimääruses ning arengukavas sätestatud eesmärke ja ülesandeid ning kodukorda. Oma tegevuses lähtume asutuse põhiväärtustest ning kokkuleppelistest põhimõtetest nii personali- kui klienditöös.

2. Täiendame pidevalt oma kutsealaseid pädevusi; oleme avatud koostööle, uutele teadmistele, ettepanekutele ja ideedele.

3. Peame kinni vastastikuse aususe, lugupidamise, võrdse kohtlemise ja usalduse põhimõtetest.

4. Teeme koostööd lapsevanemate või lapse eest vastutavate täiskasvanutega, teiste õppeasutuste töötajatega, Saaremaa Rajaleidja keskusega, Kuressaare Ametikooliga, Saaremaa Puuetega Inimeste Kojaga jm asutuste ja organisatsioonidega.

5. Toetame ning vajadusel nõustame kolleege, lapsevanemaid ning teiste õppeasutuste õpilasi ja õpetajaid.

6. Julgustame lapsevanemaid/lapse eest vastutavaid täiskasvanuid aktiivselt lapse haridus- ja rehabilitatsiooniprotsessis osalema ning õppetegevust toetama.

7. Austame lapsevanemate/lapse eest vastutavate täiskasvanute õigust saada infot laste edusammude, heaolu ja probleemide kohta.

8. Hoiame õpilaste privaatsust ning õpilast puudutava informatsiooni konfidentsiaalsust (va juhtudel, kui on andmeid alaealise väärkohtlemise kohta).

9. Oleme sallivad inimeste erisuste, teiste kultuuride ning tavade suhtes.

10. Järgime oma tegevuses kõigi võrdset kohtlemist olenemata soost, päritolust, rahvusest, vanusest, usust, seksuaalsest orientatsioonist, vaadetest ja võimetest. 

11. Me ei aktsepteeri füüsilist, vaimset või majanduslikku ärakasutamist, läbi ennetustegevuse taotleme koolis füüsilise, vaimse ja emotsionaalse vägivallata turvalist õhkkonda.

12. Tunnustame õpilaste pingutusi, kujundame valmisolekut elukestvaks õppeks ja võimalikult iseseisvaks toimetulekuks ühiskonnas.

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse personali eetikakoodeks kehtib kõigile kooli töötajatele ning lähtub järgmistest dokumentidest:

Õpetajate kutse-eetika

Eesti õpetajaeetika koodeks 

Eesti logopeedide eetikakoodeksist 

Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks 

ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon

Lapse õiguste konventsioonist

Eesti Vabariigi põhiseadusest

jt. kehtivatest seadustest ja õigusaktidest.

 

Lisaks nimetatud dokumentides kirjutatule:

1. Peame silmas Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse  visiooni, missiooni, väärtusi ja Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse põhimääruses ning arengukavas sätestatud eesmärke ja ülesandeid ning kodukorda. Oma tegevuses lähtume asutuse põhiväärtustest ning kokkuleppelistest põhimõtetest nii personali- kui klienditöös.

2. Täiendame pidevalt oma kutsealaseid pädevusi; oleme avatud koostööle, uutele teadmistele, ettepanekutele ja ideedele.

3. Peame kinni vastastikuse aususe, lugupidamise, võrdse kohtlemise ja usalduse põhimõtetest.

4. Teeme koostööd lapsevanemate või lapse eest vastutavate täiskasvanutega, teiste õppeasutuste töötajatega, Saaremaa Rajaleidja keskusega, Kuressaare Ametikooliga, Saaremaa Puuetega Inimeste Kojaga jm asutuste ja organisatsioonidega.

5. Toetame ning vajadusel nõustame kolleege, lapsevanemaid ning teiste õppeasutuste õpilasi ja õpetajaid.

6. Julgustame lapsevanemaid/lapse eest vastutavaid täiskasvanuid aktiivselt lapse haridus- ja rehabilitatsiooniprotsessis osalema ning õppetegevust toetama.

7. Austame lapsevanemate/lapse eest vastutavate täiskasvanute õigust saada infot laste edusammude, heaolu ja probleemide kohta.

8. Hoiame õpilaste privaatsust ning õpilast puudutava informatsiooni konfidentsiaalsust (va juhtudel, kui on andmeid alaealise väärkohtlemise kohta).

9. Oleme sallivad inimeste erisuste, teiste kultuuride ning tavade suhtes.

10. Järgime oma tegevuses kõigi võrdset kohtlemist olenemata soost, päritolust, rahvusest, vanusest, usust, seksuaalsest orientatsioonist, vaadetest ja võimetest. 

11. Me ei aktsepteeri füüsilist, vaimset või majanduslikku ärakasutamist, läbi ennetustegevuse taotleme koolis füüsilise, vaimse ja emotsionaalse vägivallata turvalist õhkkonda.

12. Tunnustame õpilaste pingutusi, kujundame valmisolekut elukestvaks õppeks ja võimalikult iseseisvaks toimetulekuks ühiskonnas.